logo Kasala

Van poëzie naar actie

Vormingen georganiseerd door de EKAR

Vormingen georganiseerd door de EKAR

De Ecole du kasàlà de Rimouski (EKAR) biedt verschillende soorten activiteiten aan die je toelaten de hedendaagse kasàlà (hk), een praktijk geïnspireerd door de orale literatuur van subsaharaans Afrika, te ontdekken en er het beste uit te halen.

 • Sensibiliserings-workshops
 • Initiatie- en vervolmakingsworkshops
 • Facilitering opleiding
 • Opleiding van opleiders
 • Bijeenkomsten van praktijkgroepen
 • Conferenties

De onderwijstalen zijn Frans, Engels en Nederlands, afhankelijk van het publiek. In bijzondere gevallen worden ook Kiswahili, Cilubà en Wolof gebruikt.

De opleidingen worden hoofdzakelijk online gegeven. Er zijn echter ook face-to-face opleidingen beschikbaar op verschillende locaties in Europa, Afrika en Noord-Amerika.

Bekijk de kalender voor de activiteiten voor de winter-lente van 2023: Programmation EKAR 2023 (update op 21 december 2022). De uren zijn vermeld in Quebec-tijd (UTC-4) en de kosten in Canadese dollars (CAD).

Voor alles wat met betalingen te maken heeft, neem je contact op met kabuta.jean@gmail.com

Voor inschrijvingen en inlichtingen, neem contact op met formation@kasalaction.org (Andrée Déry en Annick Hernandez)

Telefoon: +1 418 7304602

21

1. Sensibilisering van kinderen, SK (1 tot 3 uur)
Sensibiliseringsworkshops over kasàlà worden aangeboden zowel aan volwassen als kinderen.
Voor kinderen op de lagere school of kleuterschool gebeurt de sensibilisering hoofdzakelijk via kasàlà-verhalen.
Op dit niveau zijn de nagestreefde doelstellingen de volgende:

 • Zichzelf en anderen bij naam noemen, met bijvoeglijke naamwoorden of aanwijzende zinnen zoals “Zij die graag anderen helpt” of “Hij die met dieren praat”;
 • Om zichzelf te situeren in hun familie en in hun omgeving;
 • Om open te staan voor diversiteit;
 • Om te creëren in vreugde.

Op dit niveau slagen de kinderen erin, mondeling of schriftelijk naar gelang van het niveau en de leeftijd, een mini-kasàlà of een kasàlà op te stellen, die zij rechtstaande voordragen aan hun klasgenoten.
Afhankelijk van de cyclus en de leeftijd duren deze workshops tussen 1 en 3 uur. Indien nodig worden andere sessies van dezelfde duur georganiseerd.

2. Sensibilisering van jongeren en volwassenen, SJ (1-2 uur)
Sensibilisering van jongeren en volwassenen gebeurt vaak in de vorm van lezingen. Op verzoek of op initiatief van EKAR bieden kasàlà-beoefenaars sensibiliseringslezingen aan die het publiek in staat stellen kennis te maken met de geschiedenis van de hedendaagse kasàlà en de mogelijkheden die het biedt op gemeenschaps- en individueel niveau. Tijdens een lezing wordt de deelnemers vaak gevraagd enkele ‘sterke namen’ voor zichzelf of anderen te bedenken. Deze lezingen bereiden meestal voor op deelname aan een inleidende workshop.

1. Basisniveau (BN): van 1 tot 4 halve dagen (een halve dag = 1 tot 4 uur)
Tijdens deze workshop worden we ondergedompeld in het universum van kasàlà. Deze poëtische praktijk van vreugde wordt geschreven, gesproken, beluisterd, geproefd en beleefd. Het stelt ons in staat een transformerende ervaring te hebben die ons voortstuwt op ons pad. Het leidt naar een plaats die zowel binnen als buiten zichzelf ligt, van de ander, van de waarheid die in hen woont en die ons allen overstijgt. Het is de kunst om het leven te vieren, of het nu is om de dag te beginnen of om een verjaardag te vieren. Het is ook de ritualisering van de grote overgangen van het leven (geboorte, afstuderen, rouw, enz.). We eren het verleden, het heden en stellen ons open voor wat komen gaat. In de workshop zullen we o.a. de kasàlà van de ander en de kasàlà van het zelf ervaren. We zullen niet alleen leren het gedicht te schrijven, maar het ook zo te reciteren zodat we de trilling van onze stem in ons lichaam kunnen voelen en bij anderen resonantie kunnen bewerkstelligen. De deelnemers zullen dichter bij zichzelf en bij anderen komen. De workshop is bedoeld voor iedereen en leert hoe je een kasàlà-beoefenaar kunt worden. Onder meer de volgende aspecten zullen aan bod komen:

 1. Luisteren naar en lezen van kasàlàs
 2. Kasàlà als wereldbeeld
 3. De inhoud en het doel van de kasàlà door: de relatie tot de ander, de relatie tot zichzelf, de relatie tot de wereld en tot de natuur
 4. De ubuntu als een filosofie ligt ten grondslag aan kasàlà
 5. Wat wordt bedoeld met viering, verwondering, dankbaarheid
 6. Ingrediënten van kasàlà
 7. De sterke naam
 8. Elementaire stijlfiguren (metafoor, hyperbool, parataxis, ellipsis, humor…)
 9. Elementaire structuur van een kasàlà
 10. Soorten kasàlà
 11. De kasàlà als een rituele en ceremoniële praktijk
 12. Ritme
 13. Uitwisseling over de doorleefde ervaring
 14. Spontane creatie
 15. Schepping in het moment van spreken
 16. Echo
 17. Boemerang Kasàlà
 18. Collectieve Kasàlà (uitgevoerd door alle deelnemers)
 19. Oefeningen (kasàlàs schrijven: kasàlà van de ander en kasàlà van zichzelf; kasàlà van de natuur, van een concept…)
 20. Schrijf- en proclamatieoefeningen

2. Gevorderd niveau (GN): thematische workshops, in 4 halve dagen

 • De workshops voor gevorderden zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die de BN workshop hebben gevolgd. Deze workshops worden geleid door een gecertificeerd persoon.
 • De theoretische kennis en praktijk van de kasàlà worden verrijkt. Daartoe onderzoekt en experimenteert men met bepaalde thema’s, gekozen uit de volgende:
 1. Intieme discours
 2. Technische aspecten van de proclamatie
 3. Kasàlà van de lange adem
 4. Aspecten van de traditionele kasàlà
 5. Zelfspot
 6. Kasàlà van de vijand
 7. Kasàlà van vitale woede (gewoonlijk politieke kasàlà). Ex. BLM
 8. Gevorderde stijlfiguren
 9. Kasàlà-balans
 10. Kasàlà mozaïek
 11. Inschrijving in de lijn, het territorium, de omgeving (bv. Kasàlà van Rimouski) en van de geschiedenis
 12. Beperking (typografisch, ritmisch…)
 13. Proclamatie techniek
 14. Kasàlà en beweging
 15. Schrijfoefeningen
 16. Geketende Kasàlà

Het Laboratorium is een ruimte voor experimenten en opleiding die voor iedereen toegankelijk is.

 • We oefenen improvisatie, spontane creatie en andere manieren om dingen te doen.
 • Ook traditionele genres zoals de akö uit Benin, de kasàlà van de foetus in Burkina Faso, het ensceneren van teksten; de studenten houden voordrachten over verschillende onderwerpen.
 • Zie de tabel in de agenda voor de voordrachten die voor 2022 zijn gepland.

Deze specifieke module maakt het mogelijk je vertrouwd te maken met de kasàlà die de overgangen in het leven begeleidt (geboorte, huwelijk, verjaardag, pensionering, speciale verjaardagen, overlijden, enz.). Soms is het nodig de gebeurtenis te documenteren om beter in de wereld te kunnen treden van de persoon die gevierd wordt. In alle gevallen is het belangrijk om ruimdenkend te zijn. Als het mogelijk is, is er niets beter dan mensen te horen en zelfs te zien praten over de persoon over wie je een kasàlà wilt maken.

De nadruk zal echter liggen op de kasàlà van rouw, vanwege de cruciale rol die de dood in elk van onze levens speelt. Wanneer de betrokkene niet bekend is, vereist een langdurige kasàlà gewoonlijk dat vooraf navraag wordt gedaan bij de familie en vrienden van de betrokkene. Bovendien, en dit ongeacht of wij de persoon kennen of niet, moeten wij op zoek gaan naar informatie – en het Internet is daarvoor ideaal! – om de persoon te situeren, zowel historisch als territoriaal, en soms zelfs filosofisch. In de massa informatie die kan worden verzameld, is het de kunst om de meest relevante te vinden en die te gebruiken om de persoon te eren. Om een interessante kasàlà te maken die niet alleen de overledene eert maar ook de overlevenden troost en viert, is het een kwestie van de juiste woorden vinden die kunnen ontroeren en hoop geven. Het gaat erom de overwinning van het leven op de dood te verkondigen, zodat iedereen aan het eind van het rouwritueel het gevoel heeft dat hij leeft en gesterkt is.
De KLA-module duurt 32 uur, verdeeld over 8 bijeenkomsten van elk 4 uur. De hele opleiding kan 6 tot 8 weken duren.

Inhoud:

 • De persoon als fundamentele waarde van ubuntu
 • Concept van de dood in verschillende culturen (West, Oost, Aboriginal, Afrika…)
 • Concept van de dood in het Christendom, Islam, Hindoeïsme…
 • Zichzelf opzij zetten om de ander beter te kunnen zien
 • Analyse van kasàlàs van de lange adem
 • Gegevensverwerking
 • De vragenlijst
 • Collectieve Kasàlà
 • Handtekening (uiteraard zeer discreet in de rouwkasàlà!)
 • De rouwende kasàlà als een poëtische biografie, als een kasàlà-balans, maar altijd positief, zij het realistisch (In geen geval zal het een oordeel zijn, dat is voorbehouden aan de Goede God!)
 •  Behandeling van de biografie (loopbaan, enz.)
 • Bijzonderheden van de kasàlàs van: geboorte, verjaardag, huwelijk, overlijden, pensionering, rouw…
 • Herdenking van x-jarig bestaan van een instelling

Methodologie (afwisselend theorie en praktijk):

 • Begeleide reflectie over de belangrijkste momenten en fasen in het leven
 • Luisteren naar illustratieve voorbeelden van dit type kasàlà
 • Begeleiding van het creatieproces: verzameling en beheer van gegevens, structuur van de kasàlà (inleiding, ontwikkeling, einde)
 • Delen van voorbereidend werk en tussentijdse creaties
 • Aan het eind, proclamatie door elke deelnemer van hun kasàlà


Title

De opleidingen zijn onderworpen aan certificering door EKAR. Er zijn twee opleidingsniveaus:

1° Opleiding voor het leiden van sensibiliseringsworkshops (SK en SJ) en initiatieworkshops (IW)

2° Opleiding voor het vormen van facilitatoren van SK, SJ en IW workshops

De houder van een certificatie verwerft het recht: 1° om kasàlà online of in levende lijve te onderwijzen, 2° om lid te worden van Kasàlaction.

 1. Op het eerste niveau worden 3 onderdelen voorgesteld (niveau AB, AI en AA) met een totale duur van 91 uur. Zij bereiden de toekomstige gecertificeerde beroepsbeoefenaar voor op het verwerven van de competenties die in het onderstaande schema worden beschreven.
 2. Deze opleiding omvat een stage van een duur die gelijk is aan ten minste 3 initiatieworkshops (d.w.z. 48 uur) en ten minste 2 facilitatieworkshops (d.w.z. 84 uur), met JK of een andere gecertificeerde persoon. De cursus omvat de activiteiten die in het onderstaande schema worden beschreven.
  Indien de rangorde in bepaalde – nader te bepalen – gevallen een rol speelt, speelt zij geen rol bij de toewijzing van stageplaatsen aan leerlingen
 3. Van de gecertificeerde facilitator wordt verwacht dat hij/zij een dienstverlenende rol vervult, creatief is en in het bijzonder:
  1. In staat is de kennis over kasàlà te vergroten door middel van kasàlàvertellingen voor jongeren of lezingen voor volwassenen
  2. Stagiairs in haar workshops op te nemen om hen bewust te maken van de problematiek of hen te initiëren in het certificeringsproces
  3. . Kasàlà beoefenen in een ceremoniële en rituele context (leven, geboorte, huwelijk, rouw…)
  4. Om mensen te kunnen begeleiden die een eenvoudige kasàlà willen schrijven
  5. Om de praktijk van kasàlà te verspreiden
 4. Op het tweede niveau, het FF-niveau, leren de houders van een certificatie van het 1ste niveau om workshops te leiden voor toekomstige facilitatoren.
 5. Binnen EKAR worden geen kosten aangerekend voor de tussenkomst van een leerling in een workshop. Externe gastsprekers krijgen 50 euro per uur, in mindering gebracht op het inschrijfgeld.

EERSTEGRAADSCERTIFICATIE

 1. Animatie – basisniveau, AB (42 u)
  • Herhaling van de fundamentele begrippen: formule van de hedendaagse kasàlà
  • Noties van de Afrikaanse filosofie: beschouwing van de persoon en de wereld (mythologie, epos, ubuntu, animisme…)
  • Animatie technieken
  • Animatie oefeningen
 2. Animatie – Intermediair niveau, AI (28 u)
  • Elementen van mondelinge tradities (motto, parabel, mythe, epos, symbool…), Kabuta 2003, epitaaf, animatie-oefeningen, enz.
  • Van het touw der gezegden naar het touw der kasàlàs
  • Van poëzie naar actie
  • Zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • Van traditionele panegyrie tot hedendaagse kasàlàs
 3. Animatie – Gevorderd niveau, AA (21 uur)
  • Polyvalente oriëntatie (PO) :
   Symbolische en poëtische praktijken, uitspraak, het lezen van Jung en de kwestie van het heilige, Misrahi en vreugde, Kabuta 2010, poëtische autobiografie, complexe kasàlà, animatie in scholen, kasàlà-verhalen, van het spreekwoorden-touw naar het kasàlàtouw, animatie-oefeningen, enz.
  • Jongerenoriëntatie (JO):
   Deze oriëntatie is bedoeld voor mensen die zich willen specialiseren in workshopfacilitering voor jongeren. De nadruk ligt op het vertellen van verhalen, enscenering en acteren. Het spreekwoorden-touw. Aspecten van kinderpsychologie. Stage.

TWEEDEGRAADSCERTIFICATIE

 1. Vorming van facilitatoren, FF(42 uur)
  De vorming van facilitatoren is de laatste fase van onze opleiding, waarin we anderen leren om facilitator te worden. Van de trainer wordt verwacht dat hij zijn onderricht belichaamt en de kunst van het mens-zijn tot levenshouding maakt. Dit is de horizon waarheen de kasàlà ons voortdurend uitnodigt te wandelen.

  • De eigen stijl, de eigen genialiteit, de eigen uniciteit inzetten
  • Ontwikkelen van flexibiliteit, creativiteit, openheid, decentraliteit, autonomie…
  • Vertrouwd raken met een symbolische en poëtische benadering
  • Vrijgevigheid, gastvrijheid, broederlijkheid, samenleven… cultiveren. Met andere woorden, ernaar streven om ubuntu in de praktijk te brengen binnen de Kasàlàgemeenschap en elders
  • Leven of ernaar streven te leven in de praktijk van vreugde
  • Weten hoe je opzij moet gaan, om de ander te laten passeren
  • Weten hoe je moet halthouden, zodat je ziel zich bij je kan voegen
  • Maak van uw huis een ibuntu (plaats waar AEH zich ontvouwt)